mobmenuIco
EMAIL: sklep@zielonaopona.pl
TELEFON: +48 68 479 22 70

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.zielonaopona.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zielonaopona.pl prowadzony jest przez IPC CHMAL spółka komandytowa z siedzibą w Żarach, ul. Gospodarcza 11, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000604600, NIP: 9282083561, REGON: 36385499, adres poczty elektronicznej: biuro@oponyipc.pl, numer telefonu: + 48 68 479 2270, także przez spółka komandytowa Oddział w Dębicy, ul. Mościckiego 13b, 39-200 Dębica.

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca, Administrator Danych - IPC CHMAL spółka komandytowa z siedzibą w Żarach, ul. Gospodarcza 11, 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000604600, NIP: 9282083561, REGON: 36385499, adres poczty elektronicznej: biuro@oponyipc.pl, numer telefonu: + 48 68 479 2270;

b) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.zielonaopona.pl przez Sprzedawcę;

c) Regulamin – niniejszy regulamin;

d) Towar – oferowana w sklepie rzecz ruchoma, w szczególności opony i felgi;

e) Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f) Przedsiębiorca - osoba fizyczna nie będąca Konsumentem, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz;

g) Kontrahent – Konsument lub Przedsiębiorca;

h) Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kontrahentowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem firmy przewozowej;

i) Konto – część Sklepu, w ramach której Kontrahent może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie;

j) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta kontrahenta, dokonana samodzielnie przez Kontrahenta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie.

k) Zamówienie - oświadczenie woli Kontrahenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie: www.zielonaopona.pl.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest spółka IPC CHMAL spółka komandytowa z siedzibą w Żarach. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

5. Regulamin Sklepu: IPC CHMAL spółka komandytowa z siedzibą w Żarach przedstawia warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu, w tym zasady i warunki sprzedaży Towarów oferowanych na stronie: www.zielonaopona.pl Zakup Towarów dostępnych w Sklepie jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia zgody oraz akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od stosowania zawartych w nim postanowień. Do Regulaminu oraz usług sprzedaży świadczonych na stronie: www.zielonaopona.pl stosuje się przepisy: Ustawy o prawach konsumenta z dnia 9 marca 2017 (Dz.U. 2018, poz.683), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze strony Sklepu wymagane jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Do skorzystania z możliwości oferowanych na stronie internetowe Sklepu, Kontrahent powinien korzystać z przeglądarki: IE od wersji 9, Mozilla lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS, a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line

7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.zielonaopona.pl W przypadku wątpliwości interpretacyjnych wynikających z treści Regulaminu, Kontrahent może zwrócić się poprzez kontakt mailowy (biuro@oponyipc.pl) do Sklepu, który to udzieli wszelkich, niezbędnych informacji, związanych z zakupem Towarów w Sklepie.

Korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kontrahenta.

7. W Sklepie Kontrahent ma możliwość dokonania Rejestracji poprzez utworzenie Konta, które pozwala Kontrahentowi korzystanie z dodatkowych funkcji Sklepu, np. zapisanie adresy dostawy towaru, podgląd do historii Zamówień, pobranie faktury, podgląd stanu realizacji Zamówienia. W celu utworzenia Konta, Kontrahent powinien we właściwym oknie w Sklepie podać adres E-mail oraz określić login i hasło. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Kontrahent może podać również dane osobiste lub firmy, a także dane adresowe. Dane te nie są wymagane do utworzenia Konta, ale pozwalają przyspieszyć realizację Zamówienia. Kontrahent ma możliwości usunięcia Konta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości E-mail do Sklepu z żądaniem usunięcia Konta.

Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kontrahenta w Sklepie. Strony umowy, tj. Sprzedawca może porozumiewać się z Kontrahentem, a Kontrahent ze Sprzedawcą także poprzez pocztę e-mail (biuro@oponyipc.pl), formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem + 48 68 479 2272, oraz osobiście i pisemnie listem na adres 68-200 Żary, ul. Gospodarcza 11.

 

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski. Sprzedawca umożliwia również wysyłki zagraniczne (do krajów UE).

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary będące przedmiotem sprzedaży i zaprezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towar posiada gwarancję producentów lub importerów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji dostępne są na kartach produktów zamieszczonych w Sklepie.

3. Zgodnie z polską normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”, za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

4. Ceny sprzedaży Towaru zaprezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT obowiązujący w chwili sprzedaży Towaru. Podana w Sklepie cena nie zawiera kosztów Dostawy.

5. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie wpływa to w żaden sposób na prawa nabyte przez Kontrahentów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały już złożone.

6. Szczegóły dotyczące dostawy Towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kontrahenta (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kontrahenta równe są 0,00 zł).

6a. Do podanej ceny Towaru doliczony będzie koszt wysyłki. Koszt wysyłki może być ustalony każdorazowo przez Sprzedawcę w momencie uzyskania informacji o złożeniu zamówienia. Koszt wysyłki jest uzależniony od ilości oraz rozmiaru Towaru, a także firmy przewozowej.

7. Termin dostawy Towaru do Kontrahenta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Podany termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kontrahenta w przypadku wyboru przez Kontrahenta sposobu płatności przelewem – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Natomiast w przypadku wyboru przez Kontrahenta sposobu płatności gotówką za pobraniem – liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kontrahent jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym materiały informacyjny i reklamowe, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (zgodnie z art. 71 k.c.). Kontrahent, który składa Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

9. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terytorium Polski. Realizacja zamówień złożonych zza granicy wymaga ustaleń ze Sprzedawcą oraz jego wyraźnej zgody.

10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów. Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

11. Konsument ma również prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę. Platforma ODR mieście się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia, które zostaną złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

2. Kontrahent aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu wypełnia interaktywny formularz zamówienia, następnie dodaje wybrany Towar poprzez ikonę „do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż po wybór sposobu zapłaty za Zamówienie (Przelew na konto, Pobranie) i do kliknięcia przycisku „potwierdź zamówienie”.

3. Kontrahent po złożeniu Zamówienia otrzymuje w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. Anulowanie lub modyfikacja złożonego Zamówienia jest możliwa przez Konsumenta do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru.

Anulowanie złożonego Zamówienia przez Przedsiębiorcę jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim pokryciu opłaty manipulacyjnej w kwocie 200 zł oraz kosztów przygotowania Zamówienia. W przypadku niezapłacenia powyższych kwot, Przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić za Towar oraz go odebrać.

5.Sprzedawca umożliwia następujące sposoby realizacji płatności:

1) poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o:

Bank BZWBK:

Konto: 25 1090 2558 0000 0001 3230 8464

2) gotówką przy odbiorze osobistym:

Centrala: 68-200 Żary ul. Gospodarcza 11

Oddział: 39-200 Dębica, ul. Mościckiego 13B,

3) płatne za pobraniem przez kuriera

6. Kontrahent dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami Dostawy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji określonej o przyjęciu Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca, w szczególności w zakresie ceny oraz terminu realizacji Zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer(y) Zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Niezbędnym warunkiem do przystąpienia realizacji Zamówienia złożonego przez Kontrahenta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych, kontaktowych oraz adresowych. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kontrahentem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kontrahentem oferta nie jest wiążąca. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w Dostawie wynikające z błędnego lub niedostatecznego podania adresu dostawy przy Zamówieniu.

1a. Sprzedawca może uzależnić realizację Zamówienia od wpłaty zaliczki. Wysokość zaliczki będzie ustalona indywidualnie.

2. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia, przy czym w przypadku zamówień płatnych przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, Sprzedawca podaje czas realizacji Zamówienia.

3. Po przyjęciu Zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów na terenie Polski poprzez firmę przewozową. Możliwy jest także odbiór osobisty Zamówienia przez Kontrahenta pod adresem: Centrala: 68-200 Żary ul. Gospodarcza 11 lub Oddział: 39-200 Dębica, ul. Mościckiego 13B. Zamówiony Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Kontrahenta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

4. Kontrahent odbierając dostarczoną przez firmę przewozową przesyłkę obowiązany jest ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kontrahent powinien sporządzić protokół uszkodzeń przesyłki w obecności kuriera/pracownika firmy przewozowej i bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Sprzedawcę. Sporządzenie protokołu uszkodzeń przesyłki jest pomocne w procedurze reklamacji towaru, jego brak znacznie utrudni Konsumentowi dochodzenie roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Przedsiębiorców, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

V. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Towaru. W tym celu zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na ostatniej stronie Regulaminu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1a. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3. W wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Konsumenta bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może podjąć decyzję o wstrzymaniu się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania.

5a. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. Towar będący przedmiotem sprzedaży wymaga szczególnej ostrożności przy transporcie, tj. stosowania odpowiedniego zabezpieczenia Towaru, poprzez użycie zabezpieczenia i opakowania, w którym Towar został dostarczony od Sprzedawcy lub zabezpieczenia i opakowania o podobnych właściwościach.

6. Przedsiębiorca nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec Przedsiębiorców zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

VI.  RĘKOJMIA I GWARANCJA

a) Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W związku z rękojmią Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail lub pisemnie, listem na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument przed złożeniem reklamacji winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

4. Konsument składając reklamacje winien podać swoje dane kontaktowe, numer Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

5. W przypadku złożenia reklamacji Sprzedawca może skontaktować się z Konsumentem w celu uzupełnienia danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Konsument, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

7. Różnice w wyglądzie Towaru, wynikające z ustawień parametrów monitora, w szczególności rozdzielczości, barw, kolorów i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

b) Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Odpowiednie dokumenty gwarancyjne, w tym warunki gwarancyjne poszczególnych producentów, znajdują się na stronie internetowej: zieloneopony.pl w zakładce „gwarancja”.

2. Kontrahent może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy .

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie Towaru.

5. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona .

7. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kontrahent wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są prawdziwe. Wypełnienie formularza jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca oświadcza, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia Kontrahenta.

2. Sprzedawca dokłada staranności celem należytego zabezpieczenia danych osobowych Kontrahentów przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie. Dane osobowe przechowywane są na serwerach Sprzedawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

3. Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia, procesu wysyłki i płatności oraz nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem danych udostępnianych firmom przewozowym, celem doręczenia Towaru oraz firmom płatniczym, zajmującym się realizacją płatności elektronicznej za zamówiony Towar.

4. Sprzedawca informuje, że korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Kontrahenta (wykorzystuje pliki cookies).

Sprzedawca informuje, że korzystanie z tych technologii, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki Kontrahenta. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może jednak spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Korzystanie z zapisywania plików cookies przez Sprzedawcę ma na celu:

- utrzymanie sesji poprzez zapamiętywanie zawartości koszyka lub informacji o zalogowaniu się; dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła, a przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;

- dostosowanie Sklepu do potrzeb Kontrahentów;

- zbieranie danych statystycznych;

- rozpoznanie urządzenia Kontrahenta - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do danego urządzenia;

- podniesienie komfortu użytkowania Sklepu.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Sklepie, w szczególności uprawnienia Kontrahentów oraz obowiązki Sprzedawcy reguluje polityka prywatności, dostępna na stronie internetowej Sklepu.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, jakie zostały zgłoszone przez Kontrahentów.

Kontrahent może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Kontrahent może zgłaszać uwagi na adres e-mail: biuro@oponyipc.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 68 479 2270, oraz osobiście i pisemnie listem na adres: Centrala: 68-200 Żary, ul. Gospodarcza 11, Oddział: 39-200 Dębica, ul. Mościckiego 13B.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych w ramach Sklepu, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.

Kontrahent jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

Kontrahent ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem własnego Konta.

Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kontrahenta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Dla własnego bezpieczeństwa Kontrahent powinien wylogować się ze strony Sklepu po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści czytanego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Kontrahent zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie Regulaminu. Kontrahent po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem będzie miał możliwość odrzucenia albo zaakceptowania nowej treści Regulaminu.

5. W przypadku zgłoszenia odrzucenia nowej treści Regulaminu następuje ograniczenie działania konta albo usunięcie konta Kontrahenta.

6. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

................................................ ......................, dn. ......................

 

................................................

 

................................................

 

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

IPC CHMAL sp. k. z siedzibą w Żarach
ul. Gospodarcza 11
68-200 Żary
 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………….... zawartej dnia ......................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

podpis konsumenta

 

 

.